دستورالعمل
لطفا برای صحبت کردن با ربات آسان زبان موارد زیر را رعایت فرمایید:
1. از دیکته و گرامر صحیح استفاده شود.
2. در هر بار فقط یک جمله کامل را وارد کنید.

Asan Zaban